Sunday, March 30, 2008

การเซ็ต classpath Java และ Editplus

ผมพบว่า...หลังติดตั้ง J2SDK แล้ว ไม่จำเป็นต้องเซ็ต classpath หากใช้ Editplus และเราสามารถเก็บไฟล์ .java, .class ไว้ที่ไหนก็ได้... โดยกรณีนี้หลังจาก compile .java แล้วจะได้ไฟล์ .class ในไดเร็คทอรี่เดียวกันครับ...

(หมายเหตุ. : ยังอยู่ในขั้นทดลองใช้เท่านั้น บทความนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง...อิๆ)

ข้อมูล
  • j2sdk1.4.2_03
  • Editplus 3.0

วิธีการ (ดูรูปง่ายกว่า)

  1. ขั้นแรกเ้ข้า Editplus --> Tool --> Configure User Tools
  2. เลือก Group Name และตั้งชื่อ Java
  3. Add tool ซึ่งประกอบด้วย Javac.exe และ Java.exe ตามลำดับ ผมเก็บไว้ที่ c:\j2sdk1.4.2_03\bin
  • Java Compile


  • Java Run

(สำหรับ Java Run นี้ที่ Command หลังจากเพิ่ม c:\j2sdk1.4.2_03\bin\java.exe ให้ใส่ parameter -cp . ด้วย...เพื่อระบุให้ Java.exe อ่านไฟล์ class ที่ไดเร็คทอรี่ปัจจุบันของไฟล์ .java

No comments: